Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SOFONIAS 1–AGGEO 2

Anap Yoy Jehova Antis na Agew na Sanok To

Anap Yoy Jehova Antis na Agew na Sanok To

Sof 2:2, 3

Pian iyamot itayo nen Jehova diad agew na sanok to, aliwan magenap ya idedika tayoy bilay tayo ed sikato. Nepeg tayon unoren iray imbaga nen Sofonias ed saray Israelita.

  • Anap yoy Jehova: Pansiansiaen so maapit ya relasyon ed si Jehova bilang kabiangan na organisasyon to

  • Anap yoy inkatunong: Unoren tan suportaan iray matunong ya estandarte nen Jehova

  • Anap yoy kauyamoan: Mapaabeban manpasakop ed linawa na Dios tan awaten so disiplina to

Antoy gawaen ko pian mas nipanengneng ko ya aanapen koy Jehova, say inkatunong, tan say kauyamoan?