Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | MALAQUIAS 1-4

Kasin Naliliketan si Jehova ed Panamaley Yo?

Kasin Naliliketan si Jehova ed Panamaley Yo?

2:13-16

  • Diad panaon nen Malaquias, dakel ya Israelita so angidiborsyo ed asawa da lapud ataptapew iran rason. Ag-inawat nen Jehova so panagdayew na saray agnanmatoor ed asawa ra

  • Benendisyonan nen Jehova iramay papagalangan day asawa ra

Panon ya nipanengneng na saray sanasawa natan ya matoor irad sakey tan sakey diad . . .

  • nononoten da?

  • nenengnengen da?

  • panagsalita da?