Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ZACARIAS 1-8

“Ombemben a Malet ed Andukey a Kawes na Sakey a Judio”

“Ombemben a Malet ed Andukey a Kawes na Sakey a Judio”

8:20-23

Samploran lalaki a nanlapud amin a lenguahe na saray nasyon so ombemben a malet ed andukey a kawes na sakey a Judio, ya ikuan dan: “Mila kami ed sikayo.” Diad sayan kaunoran iran agew, saray totoo ya nanlapud amin a nasyon et miuulop ed saray alanaan ya Kristiano diad panagdayew ed si Jehova

Antoy pigaran paraan ya susuportaan natan na saray arum a karnero iray alanaan?

  • Interon puso iran mibibiang ed panagpulong

  • Interon puso iran mandodonasyon parad panagpulong a kimey