Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Tepet: Labay na dakel a totoo ya maksil so laman da. Parad sika, antoy nagawaan tayo pian naiwasan tayoy mansakit?

Teksto: Pro 22:3

Pangiyopresi: Ipaliwawa na sayan isyu na Onliing! no antoy gawaen tayo pian magmaliw ya marunong tan makaiwas ed sakit.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Kasin say paniirap tayo et nanlapud Dios o nanlapud arum?

Teksto: Job 34:10

Katuaan: Agmanlalapud Dios so paniirap tayo. Imbes, maniirap tayo lapud Diablo, lapud saray totoo ya aliway desisyon da, tan no maminsan et lapud nibanbanan wala tayod lugar ya walay agawan mauges odino aksidente. No maniirap tayo, wadtan so Dios ya ontulong ed sikatayo. Talagan walay malasakit tod sikatayo.

AKIN YA ARALEN SO BIBLIA? (Video)

Tepet: Parad sika, kasin say Dios so mangokontrol ed mundo? [Abuloyan ya onebat.] Ompan nabigla ka ed ibabaga na Biblia. Ipaliwawa iya na sayan antikey ya video. [I-play so video.]

Pangiyopresi: Nabasa ed kapitulo 11 na sayan libro no akin ya aabuloyan na Dios so paniirap tan no antoy gawaen to ed satan. [Iyopresi so libron Ibabangat na Biblia odino say Teach Us.]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.