Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 1-5

“Ontatdang Itayo ed Palandey nen Jehova”

“Ontatdang Itayo ed Palandey nen Jehova”

2:2, 3

“Diad kasampotan a parte na saray agew”

Say panaon ya pambibilayan tayo natan

“Say palandey a kawalaan na abung nen Jehova”

Niyatagey ya dugan panagdayew ed si Jehova

“Ondagsa ditan so amin a nasyon”

Saramay mangaawat ed dugan panagdayew et nankakasakey ya mantitipon

“Gali, ontatdang itayo ed palandey nen Jehova”

Iimbitaan na saray tuan managdayew so arum ya milad sikara

“Ibangat tod sikatayo iray dalan to, tan tumboken tayo iray basbas to”

Panamegley na Salita to, ibabangat itayo nen Jehova tan tutulongan to tayon manbilay diad paraan ya makapaliket ed sikato

2:4

“Agmet la ra manaral a miguerra”

Imbaga nen Isaias ya saray armas ed guerra et gawaen ton kagawaan ya uusaren ed panagdalus, a mangipapanengneng ya niwalay kareenan ed totoo na Dios. Anto iratan ya kagawaan ed panaon nen Isaias?

“Espada . . . gawaen a tarem na lukoy”

1 Say tarem na lukoy et kabiangan na lukoy ya uusaren pian bakaen so dalin. Say arum et gawad metal.1Sa 13:20

“Saray gayang da et gawaen dan palot”

2 Say palot et makdem ya metal ya pakurba a walay bembenan to. Uusaren itan nensaman no manputot na saray sanga na ubas.Isa 18:5