Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 11-16

Say Dalin et Napano na Kakabatan ed si Jehova

Say Dalin et Napano na Kakabatan ed si Jehova

No panon ya asumpal iyan propesiya ed saray Israelita

  • Nen pasempet iray Israelita manlapud inkibantak da ed Babilonia tan nen wala la rad bansa ra, ag-ira tinmakot ed saray atap ya ayayep odino ed totoon say ugali ra et singa ayep.—Esd 8:21, 22

No panon ya nasusumpal iyan propesiya ed panaon tayo

  • Manguuman so personalidad na totoo lapud kakabatan ed si Jehova. Saray datin bayolenti et magmamaliw ya mareen. Lapud kakabatan ed Dios et niwala so espiritual a paraiso ed interon mundo

No panon ya nasumpal iyan propesiya ed arapen

  • Say interon dalin et magmaliw ya maligen tan mareen ya paraiso ta saya so gagala na Dios manlapu lad gapo. Anggapoy pinalsa, too man o ayep, so mameligro

Anguman si Pablo lapud kakabatan ed Dios

  • Nen sikatoy Fariseo, impanengneng toy ugalin singa ayep.1Ti 1:13

  • Lapud suston kakabatan et anguman so personalidad to.Col 3:8-10