Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Onsabi ni kasi panaon ya anggapo lay mansakit?

Teksto: Isa 33:24

Parad Ontumbok: Panon ya nasolusyonan so eras ya problema ed mundo?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Panon ya nasolusyonan so eras ya problema ed mundo?

Teksto: Sal 72:16

Parad Ontumbok: Anto kasi ilalo parad saray inad-aro tayon naandi lad bilay?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Anto kasi ilalo parad saray inad-aro tayon naandi lad bilay?

Teksto: Jn 5:28, 29

Parad Ontumbok: Akin ya makaseguro tayo ya nagawa iray sipan ya walad Biblia?