Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Maabig Iran Kimey ya Agnalingwanan

Maabig Iran Kimey ya Agnalingwanan

Amin ya totoo nen Jehova et makapanggagawa na maabig ya rekord ed sagradon panaglingkor ed Dios tayo. Singa say maaron ateng ya papablien to ray nagagawaan na ananak to, aglingwanan nen Jehova so kimey tayo tan say aro ya ipapanengneng tayo parad ngaran to. (Mat 6:20; Heb 6:10) Siempre, nanduruma iray abilidad tan sirkumstansya tayo. Balet, no gawaen tayoy anggaay nayarian tayon manlingkor ed si Jehova, magmaliw tayon maliket. (Gal 6:4; Col 3:23) Diad inlabas na dakel ya taon, nilibon agagi tayo so akapanlingkor ed Bethel. Kasin sarag moy manlingkor ed Bethel? No andi, kasin sarag mon pasesegen so arum ya manggawad satan odino tulongan so sakey ya membro na pamilyan Bethel ya mantultuloy ed satan ya pribilehyo?

BANTAYAN SO VIDEO YA GAWAM YA KALAT SO PANLINGKOR ED BETHEL, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Antoy nepeg ya mamakiwas ed sakey ya labay toy manlingkor ed Bethel?

  • Anto ray nibaga na arum nipaakar ed saray bendisyon ya nanaawat da diad panlilingkor dad Bethel?

  • Anto ray kualipikasyon pian makapanlingkor ed Bethel?

  • Panon kan makapan-apply ya manlingkor ed Bethel?