Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | HEBREO 4-6

Gawam so Anggaay Nayarian Mo ya Makaloob ed Painawa na Dios

Gawam so Anggaay Nayarian Mo ya Makaloob ed Painawa na Dios

4:11

Makaloob itayo ed painawa nen Jehova no suportaan tayo so gagala to ya ipapaamta na organisasyon to. Itepet tayod sarili tayo: ‘Panon so ikiwas ko no makaawat ak na simbawa? Antoy reaksion ko no walay pananguman ed pakatalos tayod Kasulatan?

Anto ray manusubok ed katutulok ko?