Makulin mankikimey diad Bethel ed Wallkill, New York

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Agosto 2019

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed saray napanmatalkan ya sipan na Dios ya nagawa ed arapen.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Say Espiritun Iiter ed Sikatayo na Dios et Agmamawala na Takot”

Makpel tayon naarap iray subok no manmatalek itayo ed pakayari na Dios.

BILAY NA KRISTIANO

Miulop ed Saramay Mangaaro ed si Jehova

Saray kaulop tayo et nayarin mangimpluensya ed sikatayo ya manggawa na balanglan maong odino mauges.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Manuro na Saray Mamatatken”

Saray mangidadaulo ed Kristianon kongregasyon et tuturoen base ed saray pangaligan ya walad Kasulatan.

BILAY NA KRISTIANO

Kabataan—Magmaliw Kayon “Maseseg ed Maabig Iran Gawa”

Antoy sarag ya gawaen na saray kabataan pian makapanlingkor ira bilang auxiliary odino regular payunir?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Aroen so Inkatunong tan Busolen so Kaugsan

Panon tayon nipanengneng ya inaro tayo so inkatunong tan kabusol tayo so kaugsan?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Gawam so Anggaay Nayarian Mo ya Makaloob ed Painawa na Dios

Panon itayon makaloob ed painawa na Dios, tan antoy gawaen tayo pian mansiansia ditan?

BILAY NA KRISTIANO

Maabig Iran Kimey ya Agnalingwanan

Panon kan onkualipika ya manlingkor ed si Jehova diad Bethel?