Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Tepet: Anto kasi gawaen tayo pian duga so pangusar tayod panaon tayo?

Teksto: Ec 4:6

Pangiyopresi: Nabasa yod sayan Onliing! iray praktikal ya suhestion no anto ray dapat tayon iyuna ed bilay tayo.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Akin ya ginawa na Dios so totoo?

Teksto: Sal 37:29

Katuaan: Ginawa na Dios so totoo pian manbilay iran tuloytuloy diad dalin.

MAONG A BALITA YA NANLAPUD DIOS!

Tepet: Iner kasi pakaromogan tayoy maong a balita? [Ipabantay so video ya Labay Moy Makarengel na Maong a Balita?]

Teksto: Isa 52:7

Pangiyopresi: Nabasam ed sayan brosyur so “maong a balita nipaakar ed magmaong a bengatla” ta wadia so mensahe na Biblia.

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.