Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Kapigan Ak Makapan-Auxiliary Payunir Lamet?

Kapigan Ak Makapan-Auxiliary Payunir Lamet?

Diad samay templo ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey, saray totoo nen Jehova et mangibagat na saray boluntaryon apay. Antoy gawaen tayo pian personal tayon makapangiyapay na bagat a panangidayew?​—Heb 13:15, 16.

Sakey ed saray balibalin paraan et say pan-auxiliary payunir. Diad 2018 ya service year, wala ray bulan ya limaray Sabado o limaray Simba. Baleg so nitulong na satan ed saramay full-time ed trabaho tan weekend labat so eskedyul dad panagpulong. Ontan met, sarag na saray publisher so manpili no kasin 30 o 50 ya oras so aboten da diad bulan na Marso tan Abril tan diad bulan na ibisita na manangasikaso na sirkito.

Panon to no lapud situasyon tayo et agtayo makapan-auxiliary payunir? Sarag tayon paaligwasen so kualidad na ministeryo tayo tan pati say karakel na oras tayod panagpulong. Antokaman so situasyon, komon ta pakiwasen itayo na panangaro tayod si Jehova ya iter so sankaabigan tayo legan na 2018 ya service year!​—Os 14:2.

Panon kon naalig so seseg nen Sabina Hernández?

BANTAYAN SO VIDEO YA DIAD TULONG NEN JEHOVA, SARAG KON GAWAEN SO AMIN, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Antoy amakiwas ed si Sabina ya palaknaben so serbisyo tod si Jehova?

  • Akin et apaseseg kad alimbawa nen Sabina?

  • Diad anto ran bulan ka makapan-auxiliary payunir legan na 2018 ya service year?