Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | EZEQUIEL 32-34

Say Ambelat a Responsabilidad na Managbantay

Say Ambelat a Responsabilidad na Managbantay

Saray managbantay et akapuesto ed saray padir tan tori na syudad pian mamasakbay no walay peligro. Tinuro nen Jehova si Ezequiel bilang piguratibon “managbantay ed sankaabungan na Israel.”

  • 33:7

    Pinasakbayan nen Ezequiel iray Israelita ya nadusa ira no agda itunda iray mauges ya gagawaen da

    Anton mensahe ya nanlapud si Jehova so ipupulong tayo?

  • 33:9, 14-16

    No ipasabi nen Ezequiel so pasakbay, niliktar toy bilay to tan say bilay na arum

    Antoy nepeg ya mamakiwas ed sikatayon ipulong so importantin mensahe nen Jehova ya inmatalek tod sikatayo?