Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Iner so pakaromogan tayoy napanmatalkan ya bilin nipaakar ed maliket ya kabibilay?

Teksto: Sal 1:1, 2

Parad Ontumbok: Antoy nayarin epekto ed sikatayo na panangaro ed kuarta tan kaykayarian?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Antoy nayarin epekto ed sikatayo na panangaro ed kuarta tan kaykayarian?

Teksto: 1Ti 6:9, 10

Parad Ontumbok: Anto ray maabig ya resulta no mansiansia tayon positibo?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Anto ray maabig ya resulta no mansiansia tayon positibo?

Teksto: Pro 17:22

Parad Ontumbok: Panon ya magmaliw a maliket so pamilya anggan wala ray problema?