Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Pampulong tan Pambangat—Importante ed Panaggaway Babangatan

Pampulong tan Pambangat—Importante ed Panaggaway Babangatan

Ingganggan nen Jesus iray patumbok to ya onla rad totoo tan ibangat da ra pian magmaliw iran disipulo. (Mat 28:19) Kaibad saya so pampulong tan pambangat. Sagpaminsan et tepetan tayoy sarili tayo, ‘Panon ak ya onaligwas ed sarayan importantin aspekto na kimey ya panaggaway babangatan?’

PAMPULONG

Imbes ya alagaren iray totoo ya onlad sikatayo, nepeg ya aktibo tayon anapen iray “makanepegan.” (Mat 10:11) No manpupulong tayo, kasin alerto tayon mitongtong ed saray totoo ya “nababanaan” tayo? (Gaw 17:17) Nagmaliw a disipulo si Lidia lapud makulin impanpulong nen apostol Pablo.​—Gaw 16:13-15.

“Diad kabuasan et mangisibwag kay binim tan agmo pampapainawaen so limam anggad labi” (Ec 11:6)

BANTAYAN SO VIDEO YA AG-ONTUTUNDAN’ MANPULONG​—DIAD IMPORMAL TAN DIAD KAABUNGAN, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Diad inagew-agew ya rotina nen Samuel, panon ton impanengneng ya sikatoy aktibon manaanap na pankanawnawa pian mangitanem na bini na katuaan?

  • Akin ya nepeg tayon manseet ed amin ya klase na panagpulong?

  • Siopa ray nayarin pangipulongan moy mensahe na Panarian diad inagew-agew?

PAMBANGAT

Pian makapanggaway babangatan, agtayo labat basta mangititilak na literatura ed saray totoo. Kaukolan tayo ran pawilen tan iyaralan na Biblia pian natulongan iran onaligwas ed espiritual. (1Co 3:6-9) Balet panon to no panseseetan tayon ibangat so katuaan nipaakar ed Panarian balet singa aliwan mabunga? (Mat 13:19-22) Nepeg tayon itultuloy so pananap na saray totoon say puso ra et singa “maong a dalin.”—Mat 13:23; Gaw 13:48.

“Siak so nantanem, si Apolos so nansalog, balet say Dios so mamapabaleg” (1Co 3:6)

BANTAYAN SO VIDEO YA AG-ONTUTUNDAN’ MANPULONG​—DIAD PUBLIKO TAN MANGGAWA NA BABANGATAN, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Panon ya sinalog nen Solomon tan Mary iray bini na katuaan ed puso nen Ezekiel tan Abigail?

  • Anto so nepeg ya gagala tayo ed amin ya aspekto na ministeryo, kaiba lay public witnessing?

  • Antoy gawaen tayo pian mas makapampokus tayo ed pangibangat na katuaan ed arum?