Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Tepet: Uso natan iray palabas ed TV tan pelikula ya saray bida et walay pakapanyari da​—singa saray manag-magic, manananem, tan bampira. Antoy nibagam ey? Anggapo kasi uges na pambantay ed saratan odino mapeligro?

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan isyu na Onliing! no akin ya labalabay na totoo iratan tan no anton talagay walad benegan na saratan.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Panon ya solusyonan na Panarian na Dios iray problema ed mundo?

Teksto: Mat 6:10

Katuaan: Say Panarian na Dios et mamawalay kareenan, pankakasakey, tan seguridad ed dalin​—ya singa ginawa la na satan diad tawen.

ANTO SO PANARIAN NA DIOS? (Panagpawil)

Tepet: [Ipanengneng so tepet ed beneg na tract.] Anto kasi kipapasen na bilay no manuley lay Panarian na Dios?

Teksto: Sal 37:29; Isa 65:21-23

Pangiyopresi: [Ipanengneng so brosyur ya Maong a Balita.] Ipaliwawa na leksion 7 na sayan brosyur no panon tayon minabang ed sarayan promisa. [Igapo so panangiyaral na Biblia, ya usaren so brosyur.]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.