Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JEREMIAS 22-24

Kasin Walaan Kay “Puso a Makapikabat” ed si Jehova?

Kasin Walaan Kay “Puso a Makapikabat” ed si Jehova?

Inkompara nen Jehova so totoo ed igos

24:5

  • Saray matoor ya Judio ya nibantak ed Babilonia et singa ra maabig ya igos

24:8

  • Say agmatoor ya si Arin Zedekias tan saray arum ya nanggaway mauges et singa ra aliwliwan igos

Panon tayon nawalaan na “puso a makapikabat” ed si Jehova?

24:7

  • Ikdan itayo nen Jehova na “puso a makapikabat” ed sikato no aralen tan iyaplika tayoy Salita to

  • Nepeg ya matua tayon usisaen so puso tayo tan ekalen ditan iray ugali tan pilalek ya mameligro ed relasyon tayod si Jehova

Pannonotan: Kasin walaan ak na “puso a makapikabat” ed si Jehova? Panon ak ya nawalaan na ontan a puso?