Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Saray Panonot ed Kombension

Saray Panonot ed Kombension

Singa lanang a gagawaen tayo, labay tayon ipanengneng so panangarod Dios tan kaparan too legan na kombension. (Mat 22:37-39) Deneskribe na 1 Corinto 13:4-8 so panangaro: “Say aro et walaan na andukey a panag-anos tan mapangasi. . . . [Ag-itan] onkikiwas a mabanday, agmanaanap na pankaabigan ton dili, aliwan misasanok. . . . Say aro et agbalot mangangga.” Legan yon babantayan so video ya Saray Panonot ed Kombension, nonoten no panon yon nipanengneng so panangarod arum diad kombension.

PANON TAYON NIPANENGNENG SO PANANGARO . . .

  • no mangireserbay yurongan?

  • no onggapo lay musika?

  • diad pampundoan tayo?

  • diad pambulontaryo?