Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JUAN 5-6

Tumboken si Jesus a Walaay Dugan Motibo

Tumboken si Jesus a Walaay Dugan Motibo

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Nen angusar si Jesus na ilustrasyon ya mairap a talosan na saray disipulo to, wala ray agapol tan agla ra akiulop ed sikato. Sakey agew antis na satan, mamilagro iran pinakan nen Jesus, kanian naamtaan da ya say pakayari to et manlalapud Dios. Kanian akin et agapol ira? Mapatnag ya makasarili so motibo da nen tinumbok day Jesus. Miuulop irad sikato pian minabang irad materyal.

Balang sakey et nepeg ton itepet ed sarili to: ‘Akin et ontutumbok ak ed si Jesus? Kasin say manunan rason et lapud saray bendisyon natan tan diad arapen? Odino lapud inarok si Jehova tan labay kon paliketen?’

Akin ya nayarin nagapol tayo no say manunan rason ya manlilingkor tayod si Jehova et lapud saraya?

  • Panliliketan tayoy miulop ed totoo na Dios

  • Labay tayoy manbilay ed Paraiso