Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Anggapoy Aperdi

Anggapoy Aperdi

Kayarin mamilagron pinakan nen Jesus so 5,000 ya lalaki tan pati saray bibii tan ugugaw, ingganggan to ray disipulo: “Tipon yo iray akeran pisagpisag, ta pian anggapoy naperdi.” (Jn 6:12) Aapresyaen nen Jesus iray probisyon nen Jehova kanian agto labay ya naperdi iratan.

Diad panaon tayo, panseseetan na Mananguley ya Ulop ya aligen si Jesus diad makabat ya panguusar dad saray kayarian na organisasyon. Singa bilang, nen ipapaalagey so world headquarters diad Warwick, New York, say desinyo ya pinili na saray brother et akatulong pian nausar ed sankaabigan iray donasyon.

PANON TAYON NAPALIISAN YA WALAY NAPERDI . . .