Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Pangigapoy Tongtongan Pian Makapanpulong

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Pangigapoy Tongtongan Pian Makapanpulong

Si Jesus et akapampulong ya impormal ed sakey a Samaritana lapud inggapo toy tongtongan. Panon tayon napaaligwas so abilidad tayo ed pangigapo na tongtongan ed saray agtayo kabat?

  • Magmaliw ya makaaro tan mitongtong ed totoo. Anggan naksawan si Jesus, inggapo toy tongtongan diad inkerew toy inumen. Kanian sarag mo met ya igapo itan diad pangibanom, insan mo nayarin ibaga so nipaakar ed klima odino balon balita. Tandaan, say unonan gagalam et igapo so tongtongan, kanian itongtong mo so anggan anton topic ya nayarin paninteresan na samay too. No ag-onebat, anggapoy nabalang ed sika. Salim lamet ed arum. Kerew kad si Jehova na pakpel.​—Ne 2:4; Gaw 4:29.

  • Kaukolan ya alerto ka ed pankanawnawan ibaga so maong a balita, balet agka manaapura. Paulyan mo labat ya natural so tongtongan yo. No ipilit mo, ompan magmaliw ya aliwan komportable imay too tan agla mitongtong. Agka nadidismaya no napultot lay tongtongan antis kan makapanpulong. No iisipen mo ya singa mairap ya itongtong so maong a balita, ipasal moy mangigapo na tongtongan ya agmo ni iisipen so manpulong. [I-play so video 1 insan pantongtongan.]

  • Manggawa na paraan pian makapampulong. Nayarin ibagam ed sikato so papanisiaan mo pian napakiwas so katongtong mo ya mantepet. Wala ray makapainteres ya imbaga nen Jesus kanian nantepet imay Samaritana. Nen impaamta to la so maong a balita, eebatan to labat iray tepet na samay bii. [I-play so video 2 tan pantongtongan, insan i-play so video 3 tan pantongtongan.]