Onlad karga

Onlad saray karga

 B12-A

Say Sampot a Simba na Bilay nen Jesus Diad Dalin (Part 1)

Nisan 8 (Sabaton)

KASELEK NA AGEW (Onggagapo tan mansasampot iray agew na saray Judio kaselek na agew)

 • Sinmabid Betania anemiran agew antis na Paskua

KABUTAY NA AGEW

KASELEK NA AGEW

 Nisan 9

KASELEK NA AGEW

 • Akirungo ed si Simon a datin akating

 • Kinalboan nen Maria si Jesus na larak a nardo

 • Linma ray Judio pian bisitaen si Jesus tan si Lazaro

KABUTAY NA AGEW

 • Linmoob ed Jerusalem tan inrayew na totoo

 • Nambangat diad templo

KASELEK NA AGEW

Nisan 10

KASELEK NA AGEW

 • Nansanlabi ed Betania

KABUTAY NA AGEW

 • Asakbay a nambiahe paonlad Jerusalem

 • Nilinisan toy templo

 • Nansalita si Jehova manlapud tawen

KASELEK NA AGEW

Nisan 11

KASELEK NA AGEW

KABUTAY NA AGEW

 • Nambangat ed templo, ya angusar na saray ilustrasyon

 • Kinondena to ray Fariseo

 • Inimano toy balon biin nandonasyon

 • Diad Palandey na Saray Olibo, impasakbay toy kaderal na Jerusalem tan angiter na tanda na kiwawala to ed arapen

KASELEK NA AGEW