Onlad karga

SARAY DROWING

Matapang ya Akilaban si David Anggan Daiset Labat so Armas To

I-match iray drowing manlapud istorya nen David tan Goliat, insan pantongtongan no akin ya matapang si David.