Onlad karga

PROYEKTO PARAD PANAGDAYEW NA PAMILYA

No Panon Tayon Papabiskegen na Masanton Espiritu Pian Manlingkor ed si Jehova

UKOM KAPITULO 13-16

Giya na Atateng: Usaren irayan activity pian aralen so Biblia bilang pamilya.

No Panon Tayon Papabiskegen na Masanton Espiritu Pian Manlingkor ed si Jehova

PROYEKTO PARAD PANAGDAYEW NA PAMILYA

No Panon Tayon Papabiskegen na Masanton Espiritu Pian Manlingkor ed si Jehova

UKOM KAPITULO 13-16

Giya na Atateng: Usaren irayan activity pian aralen so Biblia bilang pamilya.

No Panon Tayon Papabiskegen na Masanton Espiritu Pian Manlingkor ed si Jehova