Onlad karga

Anosan so Aliwliwan Panagtrato

Anosan so Aliwliwan Panagtrato

No maminsan, aliwliwa so panagtrato na totoo ed sikatayo. Antoy gawaen tayo?

Ompan Nagustoan Mo Met

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

Anosan so Aliwliwan Panagtrato

Panon ya makatulong ed sikatayo so alimbawa nen Jose diad Biblia pian naanosan so aliwan patas a panagtrato na arum?