Onlad karga

Video Base ed Biblia—Importante Iran Bangat

Naebatan ed sarayan antikey ya video iray importantin tepet ed Biblia, singa bilang: Akin et ginawa na Dios so dalin? Antoy kipapasen na saray inaatey? tan Akin et aabuloyan na Dios so paniirap?

Kasin Pinalsa so Uniberso?

Duma so pakatalos na dakel ed salaysay na Biblia tungkol ed impamalsa, tan ibabaga ingen na arum ya alamat labat itan. Kasin duga so ibabaga na Biblia?

Talaga Kasin Walay Dios?

Aralen iray ebidensya ya duga labat ya manisia tayon walay Dios.

Wala ’tay Ngaran na Dios?

Dakel so titulo na Dios, kaiba lay Makapanyarin-amin, Amalsa, tan Katawan. Balet manga 7,000 a danay ya inusar so ngaran na Dios ed Biblia.

Posible Kasin Nakaaro so Dios?

Nilasus taon la ya labay na totoo ya nakabat so Amalsa. Natulongan itayo na Biblia ya magmaliw ya kaaro na Dios. Pian nakaarom so Dios, dapat antam so ngaran to.

Siopa so Autor na Biblia?

No totoo so angisulat, duga kasi ya ibagan Salita na Dios itan? Siopay nanlapuan na mensahe ya nabasa ed Biblia?

Panon Tayon Naseguro ya Tua so Biblia?

No nanlapud Dios so Biblia, seguradon anggapoy arum a libron makapiparad satan.

Akin ya Ginawa na Dios so Dalin?

Amayamay so marakdakep diad dalin. Eksaktoy kaarawi tod agew, dugarugay pariking ya anggulo to, tan dugarugay kapeles na itetelek to. Akin et sinegurado na Dios ya balibali inkagawa na dalin?

Akin ya Manbibilay Itayo?

Amtaen no panon kan magmaliw ya maliket.

Anto so Kipapasen na Saray Inatey?

Impromisa na Biblia ya onsabi panaon et dakel ya inatey so napaoli, a singa agawad si Lazaro.

Wala Kasi Lugar ya Impierno ya Panagpairapan?

Ibabaga ed sikatayo na Biblia ya “say Dios et aro,” kanian agton balot pairapen iray totoo lapud saray lingon agawaan da ed apalabas.

Kasin si Jesu-Kristo so Dios?

Kasin si Jesu-Kristo met lanlamang so Makapanyarin-amin a Dios? Odino mandumaan iran persona?

Akin ya Inatey si Jesus?

Ibabaga na Biblia ya balbaleg so agawaan na impatey nen Jesus. Wala kasi gagala na impatey to?

Anto so Panarian na Dios?

Legan na ministeryo nen Jesus, say manunan topic ya imbangat to et say Panarian na Dios. Nilasus taon lan ipipikasi na saray papatumbok to ya onsabi la komon itan ya Panarian.

Ginmapon Nanuley so Panarian na Dios nen 1914

Masulok lan 2,600 taon so apalabas nen impakugip na Dios so sakey a propesiya ed sakey ya makapanyarin ari, tan natan et nagagawa la itan.

Anguma-uman so Mundo Manlapu La nen 1914

Nanengneng ed saray nagagawad mundo tan saray ugali na totoo manlapu la nen 1914 ya nasusumpal la iray propesiya na Biblia nipaakar ed “kaunoran iran agew.”

Kasin Nanlapud Dios Iray Natural a Kalamidad?

Impaliwawa na duaran biktima na kalamidad so naaralan da ed Biblia.

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap?

Dakel so mantetepet no akin ya grabe so busolan tan paniirap diad sayan mundo. Mangiiter so Biblia na makapnek tan makaligliwan ebat.

Kasin Aawaten na Dios so Amin ya Relihyon?

Panisiaan na dakel ya ag-importante no antoy relihyon mo.

Labay Kasi na Dios ya Mangusar Tayo na Imahen Diad Panagdayew Tayo?

Kasin makatulong iratan pian onapit so liknaan tayo ed Dios anggano agtayo nanengneng?

Kasin Dedengelen na Dios so Amin ya Pikakasi?

Panon to no manpipikasi so sakey lapud makasarili iran rason? Panon to no mamaltratoen na laki so asawa to insan onkerew na bendisyon ed Dios?

Antoy Pangipapasen na Dios ed Panangasawa?

Labay na Dios ya maliket so relasyon yon sanasawa. Wala ray bilin ed Biblia ya akatulong ed dakel ya sanasawa.

Kasin Kasalanan ed Dios so Pornograpiya?

Nabasa kasi ed Biblia so salitan “pornograpiya”? Panon tayon naamtaan no antoy nalilikna na Dios ed pornograpiya?