Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Pabiskeg Moy Relasyon Mod Dios Panamegley na Pikakasi (Part 2)

Sayan giya ed panagaral et base ed kapitulo 17 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Amtaen so ibabaga na Biblia no panon tan kapigan so nepeg ya pampikasi.