Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Mansiansia Ka ed Panangaro na Dios (Part 2)

Sayan giya ed panagaral et base ed kapitulo 19 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Kayarim ya naamtaan so katuaan nipaakar ed Dios, antoy ontulong pian napaelet moy relasyon mo ed sikato? Panon mon napansiansia so panangarom ed Dios?