Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

No Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam (Part 1)

Sayan giya ed panagaral et base ed kapitulo 14 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Antoy sekreto pian magmaliw ya maliket so sanasawa? Panon ya makatulong ed asawan lalaki tan asawan bibii iray bilin na Biblia?