Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Kabibilay a Makapaliket ed Dios (Part 3)

Kailangan tayon gawaen so anggaay nayarian tayo ya manbilay base ed saray prinsipyo na Dios. Kasin sulit itan? Amtaen no antoy ibabangat na Biblia.