Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Say Labay na Dios ya Pangipasen Tayod Bilay (Part 1)

Sayan giya ed panagaral et base ed kapitulo 13 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Akin et dapat tayon respetoen so regalo ya bilay? Panon tayon nipanengneng so respeto ed mismon bilay tayo tan ed bilay na arum?