Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Bautismo tan say Relasyon Mod Dios (Part 2)

Base ed kapitulo 18 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Amtaen no antoy ibabaga na Biblia ya kailangan a gawaen na sakey a Kristiano antis ya manpabautismo.