Onlad karga

ANTO SO IBABANGAT NA BIBLIA?

Anto so Panarian na Dios? (Part 1)

Amtaen so rason no akin ya saray manuley ed Panarian na Dios et talagan kualipikado. I-print so PDF, tan ebatan iray tepet.