Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap? (Part 2)

Nengnengen no akin ya inabuloyan na Dios so paniirap tan panon ya nanengneng so karunongan diad satan ya ginawa to?