Onlad karga

Giya ed Panagaral

I-download irayan giya ed panagaral tan usar mo iraya kaiba so libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? Usisam no antoy papanisiaan mo, amtaen no antoy ibabangat na Biblia, tan aral mo no panon mon idepensa so papanisiaan mo.

KAPITULO 2

Say Biblia—Libron Nanlapud Dios (Part 1)

Totoo so nansulat na Biblia, kanian akin ya nibaga tayon satan et ‘libron nanlapud Dios’?

KAPITULO 7

Tuan Ilalo na Saray Inaatey ya Inad-aro Yo (Part 2)

Antoy iyebat mo no walay angibagan mairap ya panisiaan so kikioli?

KAPITULO 8

Anto so Panarian na Dios? (Part 1)

Akin ya say pinili na Dios ya manuley bilang arari ed tawen et totoo anta dakdakel iray matoor ya anghel to?

KAPITULO 8

Anto so Panarian na Dios? (Part 2)

Anto la ray agawaan to? Antoy gawaen to diad arapen?

KAPITULO 9

Kasin Manbibilay Tayo La ed “Kaunoran Iran Agew”? (Part 1)

Wala ray agmanisia ya manbibilay tayo lad kaunoran iran agew. Anto ray rason no akin ya segurado kan asingger lan manampot iyan sistema na mundo?

KAPITULO 9

Kasin Manbibilay Tayo la ed “Kaunoran Iran Agew”? (Part 2)

Walay ibabaga na Biblia ya balibalin nagawa ed kaunoran iran agew.

KAPITULO 11

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap? (Part 1)

No say Dios et makapanyari ed amin, agkasi sikatoy natetel ed amin ya nagagawan mauges?

KAPITULO 11

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap? (Part 2)

Malinew so ebat na Biblia ed sayan mairap ya tepet.

KAPITULO 12

Kabibilay a Makapaliket ed Dios (Part 1)

Sarag mo kasin magmaliw ya kaaro na Dios? Usisaen no anto so papanisiaan mo tan no akin, tan nengnengen no antoy ibabangat na Biblia.

KAPITULO 12

Kabibilay a Makapaliket ed Dios (Part 2)

Kasin napaliket tayoy Dios anggano susuboken itayo nen Satanas?

KAPITULO 12

Kabibilay a Makapaliket ed Dios (Part 3)

Kailangan tayon gawaen so anggaay nayarian tayo ya manbilay base ed saray prinsipyo na Dios. Kasin sulit itan?

KAPITULO 13

Say Labay na Dios ya Pangipasen Tayod Bilay (Part 1)

Say bilay et regalo na Dios. Panon tayon nipanengneng so respeto ed mismon bilay tayo tan ed arum?

KAPITULO 13

Say Labay na Dios ya Pangipasen Tayod Bilay (Part 2)

Sayan giya ed panagaral et aglabat ontulong ed sikan nausisa iray papanisiaan mo tungkol ed blood transfusion tan usar na dala, noagta ontulong met ed sikan nipaliwawam iratan ed arum.

KAPITULO 14

No Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam (Part 1)

Antoy sekreto pian magmaliw ya maliket so sanasawa? Panamegley na sayan giya ed panagaral, usisaen iray papanisiaan mo, nengnengen no antoy ibabangat na Biblia, tan amtaen no panon mon ipaliwawa ed arum iray papanisiaan mo.

KAPITULO 14

No Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam (Part 2)

Panon ya makatulong ed atateng tan ananak so alimbawa nen Jesus? Usisaen iray papanisiaan mo, tan no antoy ibabaga na Biblia.

KAPITULO 15

Say Panagdayew ya Aawaten na Dios (Part 1)

Kasin aawaten na Dios so amin a relihyon? No andi, panon mon nibiig so tuan relihyon? Amtaen no antoy ibabangat na Biblia tan usisam no antoy papanisiaan mo.

KAPITULO 15

Say Panagdayew ya Aawaten na Dios (Part 2)

Kasin duga lay basta manisia kad Dios? Odino wala ni nepeg ya gawaen na saray mandadayew ed sikato?

KAPITULO 16

Pilim so Dugan Panagdayew (Part 1)

Kasin labay na Dios ya man-celebrate tayoy birthday, arum nin selebrasyon na relihyon o holiday, tan mangusar tayoy imahen diad pandayew ed sikato? Anto ran prinsipyo ed Biblia so ontulong pian naebatan iratan?

KAPITULO 16

Pilim so Dugan Panagdayew (Part 2)

Panon mon ipaliwawa iray papanisiaan mo ed paraan ya ag-ira nasakitan tan nipanengneng moy respeto ed papanisiaan da?

KAPITULO 17

Pabiskeg Moy Relasyon Mod Dios Panamegley na Pikakasi (Part 1)

Panon kan magmaliw ya kaaro na Dios? Panon mon naamtaan no kasin dedengelen to iray pikakasim?

KAPITULO 17

Pabiskeg Moy Relasyon Mod Dios Panamegley na Pikakasi (Part 2)

Nengnengen no antoy ibabaga na Biblia no panon tan kapigan so pampikasi.

KAPITULO 17

Pabiskeg Moy Relasyon Mod Dios Panamegley na Pikakasi (Part 3)

Ibabangat na Biblia ya eebatan na Dios iray pikakasi tayo ed nanduruman paraan. Panon tan kapigan so nayarin pangebat tod saray pikakasim?

KAPITULO 18

Bautismo tan say Relasyon Mod Dios (Part 1)

Akin et kailangan ya manpabautismo iray Kristiano? Anto so dapat ya mamakiwas ed saray Kristiano ya manpabautismo?

KAPITULO 18

Bautismo tan say Relasyon Mod Dios (Part 2)

Anto ray kailangan ya gawaen na sakey a Kristiano antis ton idedikay bilay to ed Dios? Panon ya makaapekto so dedikasyon ed amin ya gawaen ton desisyon?

KAPITULO 18

Bautismo tan say Relasyon Mod Dios (Part 3)

Antoy iilaloan ya gawaen na sakey a Kristianon indedika to lay sarili to ed Dios? Tan akin ya saray Kristianon talagan mangaaro ed Dios et makapantiwala ya natoor day dedikasyon da?

KAPITULO 19

Mansiansia Ka ed Panangaro na Dios (Part 1)

Panon tayon napansiansia so maapit ya relasyon tayod si Jehova? Makatulong iyan giya ed panagaral pian nausisam iray papanisiaan mo tan nipaliwawam iratan ed arum.

KAPITULO 19

Mansiansia Ka ed Panangaro na Dios (Part 2)

Kayarim ya naamtaan so katuaan nipaakar ed Dios, antoy ontulong pian napansiansiam so panangarom ed sikato tan napaelet moy relasyon mo ed sikato?