Onlad karga

WORKSHEETS

Pannonotan Iray Patakaran ed Abung

Worksheet ya ontulong ed sika pian pannonotan mon maong iray patakaran ed abung tan usaren iya no mitongtong kad atateng mo.