Onlad karga

WHITEBOARD ANIMATION

Siopay Mangokontrol—Sika o Say Gadyet Mo?

Siopay Mangokontrol—Sika o Say Gadyet Mo?

Nayarin makapaadik so gadyet. Amtaen no panon mon nakontrol itan.