Onlad karga

Whiteboard Animation

Sarayan antikey ya animated video et tungkol ed saray seryoson topic balet enjoy ya bantayan!

 

Nasalatan so Ermen Mo na Liket

Antoy sarag mon gawaen no maer-ermen ka?

No Antoy Kaukolan Mon Naamtaan Nipaakar ed Isports

Dakel so naaralan mo ed isports, singa say pikokoopera tan no panon kan mitongtong ed arum. Pero kasin say isports so nepeg ya sakey ed saray sankaimportantian ed bilay mo?

Isip Moy Nagawa Antis Kan Oninum

No abuek so sakey, nayarin makapangibaga o makagawa na pagbabawian to. Panon mon naiwasan so problema tan peligro na alabas ya kakainum?

Panon Ak ya Mitongtong ed Atateng Ko?

Panon kan mitongtong ed atateng mo anggano singa agmo labay so mitongtong?

Siopay Mangokontrol—Sika o Say Gadyet Mo?

Kailangan tayo natan so gadyet, pero agka dapat manpakontrol ed teknolohiya. Panon mon nibaga ya adik ka lad gadyet mo? No naadik ka lad satan, antoy gawaen mo pian nakontrol mo itan?

Antoy Gawaen Ko Pian Pantiwalaan Ak na Atateng Ko?

Ompan say antam baleg ka la, pero singa ugaw ni tratod sika na atateng mo. Anto ray gawaen mo pian pantiwalaan da ka?

Panon Kon Napatunda so Tsismis?

Kada no oonla lad makapuy ya tsismis so tongtongan, kilos ka la!

Kasin Aro o Crush Labat?

Amtaen no anton talaga so crush tan tuan aro.

Agpatatalo ed Pampre-pressure na Arum!

Walay apatiran nagawaan mo pian nasarag moy manggawa na sarilim ya desisyon.

Magmaliw ya Matalino ed Pangusar na Social Network

Man-enjoy tan man-ingat no on-connect kad saray friends mo online.

Anto so Tuan Kaaro?

Mainomay ya naalmo iray peke ya kaaro, balet panon kan makalmo na tuan kaaro?

Taloen so Bully ya Agmilalaban

Amtaen no akin ya wala ray nabu-bully tan no panon mon nasarag itan.