Onlad karga

No Antoy Ibabaga na Arum ya Kabataan

Talagan Maliket so Bilay Ko

Talagan Maliket so Bilay Ko

Antoy planom ed bilay mo? Bantayan no panon ya nagmaliw ya maliket so sakey a kabataan nen namplano tan ginawa toy goal to.