Onlad karga

No Antoy Ibabaga na Arum ya Kabataan

Bantayan iray video na saray kabataan manlapud nanduruman bansa nipaakar ed maslak ya problema ra tan no panon dan aarapen iratan.

 

Pambasa na Biblia

No maminsan et ompan agmo labay so manbasa, pero sulit so pambasa na Biblia. Imbaga na apatiran kabataan no anto ray maong ya resulta na pambabasa day Biblia.

Panisia ed Dios

Diad sayan taloran-minuton video, ipaliwawa na saray tinedyer no antoy akakombinse ed sikara ya walay Dios ya nanggawa ed amin a bengatla.

Talagan Maliket so Bilay Ko

Labay mon sulit tan maliket so bilay mo? Dengelen so istorya nen Cameron no panon ton nalmo so maliket a bilay diad nikadkaduman lugar.

Healthy Lifestyle

Kasin naiirapan kan mangan na saray masustansian naakan tan man-exercise? Diad sayan video, ibaga na saray kabataan no antoy gagawaen da pian magmaliw ya healthy.

Itsura

Akin et mairap parad saray kabataan so nawalaan na dugan pakanengneng ed itsura da? Antoy makatulong ed sikara?

Panagpaleen

Amtaen so ibabaga na saray kabataan tungkol ed makapuy ya epekto na panagpaleen tan saray maong ya resulta no marunong ya usaren so oras mo.

Cell Phone

Parad dakel ya kabataan, say cell phone et uusaren dad pikakaaro. Anto ray advantage tan disadvantage na walay cell phone?

Sexual Harassment

Dengelen no antoy nibaga na limaran kabataan nipaakar ed sexual harassment tan no antoy nayarin gawaen da.