Onlad karga

Panon Mon Nalabanan so Takot ed Ipapatey?

Panon Mon Nalabanan so Takot ed Ipapatey?

Say ebat na Biblia

Natural labat ya takotan so ipapatey a singa kabusol tan manggawa tayoy paraan pian protektaan so bilay tayo. (1 Corinto 15:26) Balet saramay natatakot ed ipapatey lapud saray palson bangat o anito et magmamaliw ya “aripen ed interon bilay da.” (Hebreos 2:15) No antam so katuaan, agka sobran natatakot ed ipapatey ya anggad naekal lay liket mo.—Juan 8:32.

Say katuaan ed ipapatey

  • Anggapo lay amta na inatey. (Salmo 146:4) Agmo nepeg ya takotan ya ompan manlikna ka ni sakit o napairap ka no inatey ka la, ta inkompara na Biblia so ipapatey ed ugip.—Salmo 13:3; Juan 11:11-14.

  • Ag-itayo nasakitan na saray inatey. Anggan saramay datin maruksan kabusol et anggapo lay pakayari da. (Uliran 21:16) Ibabaga na Biblia ya naandi la so “pambusol da tan say panimon da.”—Eclesiastes 9:6, NW.

  • Say ipapatey et aliwan permanentin anggaan tayo. Panamegley na kioli, bilayen na Dios iray totoon inaatey.—Juan 5:28, 29; Gawa 24:15.

  • Impromisa na Dios ya onsabi panaon et “anggapo lay ipapatey.” (Apocalipsis 21:4) Oniay ibabaga na Biblia nipaakar ed satan a panaon: “Say matunong tawiren to so dalin tan manayam diman lawas,” agto lan balot takotan so ipapatey.—Salmo 37:29.