Onlad karga

Kasin say Dios so Natetel ed Paniirap Tayo?

Kasin say Dios so Natetel ed Paniirap Tayo?

Say ebat na Biblia

Say malinlinew ya ebat na Biblia et andi! Say kairapan et agkaiba ed samay labay nen Jehova a Dios ya nagawa parad totoo. Balet agnampauley ed Dios so unonan sanasawa, tan labay dan sikara so mandesisyon ya bukor no antoy duga tan aliwa. Lapud nanrebelde ira ed Dios, makapuy so nansumpalan da.

Natan et maniirap tayo lapud aliway desisyon da. Kanian agbalot natetel so Dios ed paniirap na too.

Ibabaga na Biblia: “Sano nasusubok so sakey, agto komon ibabagan: ‘Susuboken ak na Dios.’ Ta agnayarin suboken so Dios tan agto susuboken so siopaman diad panamegley na mauges iran bengatla.” (Santiago 1:13) Anggan siopa et nayarin naapektoan na kairapan, anggan saramay inaro na Dios.