Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pangiter?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pangiter?

Say ebat na Biblia

Ibabaga na Biblia ya iyugali tayoy mangiter ya agnapipilitan tan nepeg ya duga so motibo tayo. No ontan so gawaen tayo, aliwan samay inikdan tayo labat so maliket, noagta pati sikatayon angiter. (Proverbio 11:25; Lucas 6:38) Imbaga nen Jesus: “Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.”​—Gawa 20:35.

 Anton klase na panangiter so makapaliket ed Dios?

Naliliketan so Dios ed panangiter ya nanlapud puso, samay agnapipilitan. “Gawaen komon na kada sakey so unong ed denesidi to ed puso to,” so kuan na Biblia, “ya aliwan ambelat ed liknaan to odino napapasootan, ta aaroen na Dios so maliket a mangiiter.”​—2 Corinto 9:7.

Nepeg ya nanlapud puso so panangiter tayo no labay tayon awaten na Dios so paraan na panagdayew tayo. (Santiago 1:27) Naliliketan so Dios ed toon maiter tan matulong ed saray mankaukolan. Tan parad Dios et utang tod sikatayo so itutulong tayod arum. (Proverbio 19:17) Ibabangat na Biblia ya say Dios ya mismo so ombales ed sikatayo no ontan so gawaen tayo.​—Lucas 14:12-14.

 Anton klase na panangiter so aliwan makapaliket ed Dios?

No makasarili so motibo na mangiiter. Singa bilang:

No suportaan na satan iray kagagawa ya aglabay na Dios. Singa bilang, aliwan duga no ikdan mo na kuarta so sakey ya too pian isugal to odino usaren tod pandruga o pambuanges to. (1 Corinto 6:9, 10; 2 Corinto 7:1) Tan aliwa met no ikdan mo so sakey ya toon sarag to met so mananap na pambilay balet ta agto labay so mantrabaho.​—2 Tesalonica 3:10.

No napaulyanan tayo la ray responsabilidad tayod pamilya. Ibabangat na Biblia ya saray ama so nepeg ya manlegpet ed pamilya ra. (1 Timoteo 5:8) Aliwan maong no say sakey ya ama et iter lan iter ed arum, balet ta nanairapan lay mismon pamilya to. Ontan met, imbaga nen Jesus ya aliwa so gagawaen na saramay totoo nen panaon to ya agda labay ya iter so pankaukolan na matatken lan atateng da, ta ibabaraan da ya amin a kayarian da et ‘inregalo da la ed Dios.’​—Marcos 7:9-15.