Onlad karga

Anto so Tanda na “Kaunoran Iran Agew,” odino “Panaon na Anggaan”?

Anto so Tanda na “Kaunoran Iran Agew,” odino “Panaon na Anggaan”?

Say ebat na Biblia

Nabasa ed Biblia iray nagawa tan kipapasen ya pakapatnagan na “kaunoran a parte na [kaplesan a] sistema na mundo,” odino “anggaan na mundo.” (Mateo 24:3; Say Biblia) Sayan panaon et tatawagen na Biblia ya “kaunoran iran agew” tan “panaon na anggaan.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 8:19) Nia ray pigaran kaiba ed tanda ya impropesiya ya mangipapanengneng ed kaunoran iran agew odino panaon na anggaan:

 • Guerra ed dakel ya lugar.—Mateo 24:7; Apocalipsis 6:4.

 • Eras.—Mateo 24:7; Apocalipsis 6:5, 6.

 • Maksil iran yegyeg.—Lucas 21:11.

 • Salot, odino epidemya na “sakisakit diad nandoroman pasen.”—Lucas 21:11, Maung a Balita.

 • Ondakel so krimen.—Mateo 24:12.

 • Deralen na totoo so dalin.—Apocalipsis 11:18.

 • Onuges so ugali na totoo, ya singa ipapanengneng na dakel ya “agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, . . . agda labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy kontrol da ed sarili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira.”—2 Timoteo 3:1-4.

 • Naderal iray pamilya lapud saray totoon “anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da” tan saray ananak ya “agmatulok ed atateng da.”—2 Timoteo 3:2, 3.

 • Ombetel so panangaro na maslak a totoo.—Mateo 24:12.

 • Sankaimano so pankunkunwari na saray relihyon.—2 Timoteo 3:5.

 • Mas onlinew so pakatalos ed saray propesiya ed Biblia, kaiba iray nipaakar ed kaunoran iran agew.—Daniel 12:4.

 • Ipulong so maong a balita na Panarian ed interon mundo.—Mateo 24:14.

 • Dakel so anggapoy pibabali tan mamabalaw ed saray ebidensya ya asingger lay anggaan.—Mateo 24:37-39; 2 Pedro 3:3, 4.

 • Manbabansag ya nagawa irayan amin ya propesiya, aliwa labat a pigara odino dakel ed saraya.—Mateo 24:33.

Kasin manbibilay tayo la ed “kaunoran iran agew”?

On. Ipapanengneng na saray kipapasen ed mundo pati saray kronolohiya na Biblia ya say kaunoran iran agew et ginmapo nen 1914. Diad saman, ginmapon manuley so Panarian na Dios ed tawen, tan sakey ed saray unonan ginawa to et pinaekal to ed tawen si Satanas a Diablo tan saray demonyo tan dia labat ed dalin so nayari dan impluensyaan. (Apocalipsis 12:7-12) Say impluensya nen Satanas ed totoo et nanengneng ed mauges ya ugali tan kagagawa na dakel, kanian say kaunoran iran agew et “mapeligro tan mair-irap a panaon.”—2 Timoteo 3:1.