Onlad karga

“Panisia ed si Jesus”—Kasin Magenap Lay Panisia ed si Jesus Pian Nilaban?

“Panisia ed si Jesus”—Kasin Magenap Lay Panisia ed si Jesus Pian Nilaban?

Say ebat na Biblia

 Manisia iray Kristiano ya inatey si Jesus parad kasalanan na amin ya totoo. (1 Pedro 3:18) Balet pian nilaban o nisalba, aliwan magenap so basta labat panisia ed si Jesus bilang Manangiliktar. Anggan saray demonyo et kabat day Jesus ya sikatoy “Anak na Dios,” balet say manaalagar ed sikara et kadederal, aliwan kilalaban.​—Lucas 4:41; Judas 6.

 Antoy nepeg kon gawaen pian nilaban ak?

  •   Nepeg ya panisiaan mon insakripisyo nen Jesus so bilay to parad kasalanan tayo. (Gawa 16:30, 31; 1 Juan 2:2) Kaibad satan so panisia ya sikatoy tudtua ya persona tan amin ya ibabaga na Biblia nipaakar ed sikato et susto.

  •   Aralen no anton talagay ibabangat na Biblia. (2 Timoteo 3:15) Oniay imbaga nen apostol Pablo tan Silas ed sakey ya guardia na prisoan: “Manisia kad Katawan a Jesus, tan nilaban ka.” Kayari to man, imbangat da ed samay guardia na prisoan so “salita nen Jehova.” * (Gawa 16:31, 32) Ipapanengneng na satan ya pian manisia ed si Jesus imay guardia na prisoan, kaukolan toy nawalaan na pakatalos ed Salita na Dios. Kaukolan toy nawalaan na suston kakabatan ed Kasulatan.​—1 Timoteo 2:3, 4.

  •   Magbabawi. (Gawa 3:19) Kaukolan met so panagbabawi ed apalabas iran makapuy ya ugalim tan kagagawam. Nanengneng na arum so pagbabawim no intundam la iray kagagawan mamaermen ed Dios tan ipanengneng mod ‘gawa so panagbabawim.’​—Gawa 26:20.

  •   Manpabautismo. (Mateo 28:19) Inkuan nen Jesus ya saramay magmaliw ya disipulo to et nepeg ya manpabautismo. Samay guardia na prisoan ya abitla ed gapo et abautismoan. (Gawa 16:33) Mipadpara, kayarin imbangat nen apostol Pedro iray dakel ya totoo nipaakar ed si Jesus, “abautismoan iramay maliket ya angawat ed salita to.”​—Gawa 2:40, 41.

  •   Unoren iray instruksion nen Jesus. (Hebreo 5:9) Saramay ‘manguunor ed amin’ ya ingganggan nen Jesus et ipapanengneng dan papatumbok to ira. (Mateo 28:20) Nagmaliw iran “mananumpal na salita aliwan dumerengel labat.”​—Santiago 1:22.

  •   Mansungdo anggad anggaan. (Marcos 13:13) Kaukolan na saray disipulo nen Jesus so ‘mansungdo’ pian nilaban. (Hebreo 10:36) Singa bilang, inunor nen apostol Pablo so amin ya imbangat nen Jesus tan sikatoy nansiansian matoor ed Dios tan nansungdo manlapu la nen sikatoy nagmaliw ya Kristiano ya anggad impatey to.—1 Corinto 9:27.

 Kasin makatulong so “Dasal na Makasalanan”?

 Dadasalen na arum a relihyon so tatawagen ya “Dasal na Makasalanan” tan “Dasal na Kilalaban.” Maslak, saramay manpipikasi et bibidbiren dan makasalanan ira tan manisia ira ya inatey si Jesus parad kasalanan da. Kekerewen da met ed si Jesus ya sikatoy mansiansia ed puso ra tan bilay da. Balet diad Biblia, anggapoy nabasa nipaakar ed “Dasal na Makasalanan,” tan agbalot ipapaseseg na satan ya gawaen itan.

 Iisipen na arum ya kayarin dasalen na sakey so “Dasal na Makasalanan,” sikatoy segurado lan nilaban. Balet say pikakasi et aliwan garantiya pian nilaban. Lapud agtayo ayadyari, tuloytuloy itayon makakagawa na saray lingo. (1 Juan 1:8) Kanian imbangat nen Jesus iray papatumbok to ya naynay ya manpikasi parad pakaperdona na kasalanan da. (Lucas 11:2, 4) Sakey ni, wala ray Kristiano ya abalang day ilalo dan manbilay ya andi anggaan lapud tinmunda iran nanlingkor ed Dios.​—Hebreo 6:4-6; 2 Pedro 2:20, 21.

 Iner so nanlapuan na “Dasal na Makasalanan”?

 Nanduruma so ibabaga na saray Historian ed “Dasal na Makasalanan.” Ibabaga na arum ya ginmapo itan legan na Repormasyon na saray Protestante. Papanisiaan na arum ya ginmapo so “Dasal na Makasalanan” legan na koma-18 tan koma-19 ya siglo sanen aporma so nanduruman relihyon. Antokaman so agawa, ag-itan makasulatan, diad tua, kontra ni ingen itan ed ibabangat na Biblia.

^ Jehova so ngaran na Dios ya singa nabasa ed Biblia.