Onlad karga

Kasin Kaukolan Tayoy Mimembro ed Sakey ya Relihyon?

Kasin Kaukolan Tayoy Mimembro ed Sakey ya Relihyon?

Say ebat na Biblia

On, lapud labay na Dios ya mantitipon iray totoo pian mandayew ed sikato. Ibabaga na Biblia: “Nonoten tayoy sakey tan sakey pian napakiwas tayoy balang sakey a mangaro tan manggaway maabig iran kimey, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo.”—Hebreo 10:24, 25, paimanod leksab.

Impaimano nen Jesus ya saray patumbok to et manbuo na organisadon grupo nen imbaga tod sikara: “Diad saya et naamtaan na amin a sikayo iray disipulok—no manaaroan kayo.” (Juan 13:35) Pian nipanengneng na saray disipulo nen Kristo so ontan ya panangaro, kaukolan iran mantitipon kaiba iray kapananisiaan da. Naorganisa irad saray kongregasyon ya regular a mantitipon pian mandayew ed Dios. (1 Corinto 16:19) Anggan iner ya bansa so kawalaan da, amin da et sanaagi.​—1 Pedro 2:​17.

Aliwan magenap so pimembro labat ed sakey ya relihyon

Diad samay imbaga na Biblia ya kaukolan a mantitipon iray totoo pian mandayew ed Dios, agto labay ya ibagan basta mimembro kad sakey a relihyon et napaliket mo lay Dios. Pian awaten na Dios so panagdayew mo, dapat et nanengneng ed inagew-agew a kabibilay mo so papanisiaan mo. Singa bilang, ibabaga na Biblia: “Say relihyon a malinis tan aliwan marutak ed pakanengneng na Dios tan Ama tayo et saya: say pangasikaso ed saray maniirap ya ulila tan balo, tan say pansiansia na sakey ya andian na mantsa ed mundo.”—Santiago 1:27, paimanod leksab.