Onlad karga

Kasin Naperdona Ak Ni na Dios?

Kasin Naperdona Ak Ni na Dios?

Say ebat na Biblia

On, perdonaen na Dios iray kasalanan mo pero wala ray kaukolan mon gawaen. Ibabaga na Biblia ya say Dios et “akaparaan a mamerdona” tan “baleg so panamerdona to.” (Nehemias 9:17; Salmo 86:5; Isaias 55:7) No sikatoy mamerdona, kompleto itan. Saray kasalanan tayo et “nabural.” (Gawa 3:19, footnote) Permanente met so panamerdona na Dios, ta imbaga to: “Lingwanan ko lay kasalanan da.” (Jeremias 31:34) No pinerdona to tayo la, agto lan balot nonoten iray kasalanan tayo pian akusaan odino dusaen to tayon paulit-ulit.

Balet say panamerdona na Dios et aliwan base ed kakapuyan odino ed emosyon. Agton balot iyaabeba so matunong ya estandarte to. Lapud saya, agto peperdonaen so arum ya kasalanan.—Josue 24:19, 20.

Saray gawaen mo pian perdonaen ka na Dios

  1. Aminen mo ya nankasalanan ka lapud agmo inunor iray prinsipyo na Dios. Tua ya nayarin asakitan so arum lapud ginawam, pero kaukolan mo nin bidbiren ya unona a nankasalanan ka ed Dios.—Salmo 51:1, 4; Gawa 24:16.

  2. Diad panamegley na pikakasi et ipatuam ed Dios iray kasalanan mo.​—Salmo 32:5; 1 Juan 1:9.

  3. Panermenan mon maong so kasalanan mo. “Say panermen unong ed linawa na Dios” et manresulta ed panagbabawi, odino panguman na puso. (2 Corinto 7:10) Kaiba ed satan so pagbabawi ed saray lingon ginawam a nanresulta ed kasalanan.—Mateo 5:27, 28.

  4. Uman moy kagagawam. Say kuan na Biblia: “Manguman kayo.” (Gawa 3:19) Say labay ton ibaga et agmo la uuliten so lingon ginawam odino say kagagawam, odino nayari met ya kaukolan mon umanen so interon panagnonot odino kakikiwas mo.—Efeso 4:23, 24.

  5. Manggaway paraan pian nipetek so kasalanan odino pian naayos so mauges ya epekto na satan. (Mateo 5:23, 24; 2 Corinto 7:11) Kerew kay perdona ed saramay naapektoan ed ginawam odino agmo ginawa, tan gawam so anggaay nayarian mo pian nabayaran so kasalanan mo.​—Lucas 19:​7-​10.

  6. Panamegley na pikakasi et kerew kay perdona ed Dios base ed dondon, say impangisakripisyo ed bilay nen Jesus. (Efeso 1:7) Pian naebatan so pikakasim, nepeg mon perdonaen iramay nankasalanan ed sika.—Mateo 6:14, 15.

  7. No ambelat so kasalanan mo, mitongtong ed sakey ya kualipikadon mangiter na espiritual a tulong tan manpikasi parad sika.—Santiago 5:14-16.

Lingon pakatalos nipaakar ed panamerdona na Dios

“Balbaleg so kasalanan ko kanian agak la naperdona na Dios.”

Pinerdona na Dios si David ed ginawa ton seksual imoralidad tan impamatey to

Basta gawaen tayo iray walad tagey ya ibabaga na Dios ya walad Biblia, naperdona itayo, lapud say panamerdona to et mas baleg nen saray kasalanan tayo. Sarag ton perdonaen iray kasalanan ya ambelat pati saray paulit-ulit tayon nagagawaan.—Proverbio 24:16; Isaias 1:18.

Singa bilang, si Arin David na Israel et pinerdona ed agawaan ton seksual ya imoralidad tan impamatey to. (2 Samuel 12:​7-​13) Si apostol Pablo, ya pakalikna to et sankaugesan lan too, et pinerdona met. (1 Timoteo 1:15, 16) Anggan saray Judio nen inmunan siglo ya walay kasalanan da ed impamatey ed si Jesus ya Mesias et naperdona met no umanen day kagagawa ra.—Gawa 3:15, 19.

“No mankumpisal ak ed pari odino ministro, naperdona la ray kasalanan ko.”

Anggapoy too natan ya inikdan na autoridad na Dios pian perdonaen so kapara ton too ed saray kasalanan tod Dios. Anggano makatulong ed nankasalanan so pangibaga ed arum a too, say Dios labat so nayarin mamerdona ed saray kasalanan tayo.—Efeso 4:32; 1 Juan 1:7, 9.

No ontan sirin, antoy labay ya ibaga nen Jesus nen imbaga tod saray apostol: “No perdonaen yoy siopaman a nankasalanan, aperdona la iray kasalanan to; no agyo perdonaen so siopaman a nankasalanan, ag-aperdona iray kasalanan to”? (Juan 20:23) Ibabaga to so nikaduman autoridad ya iter to ed saray apostol no naawat da lay masanton espiritu.—Juan 20:22.

Agawa so imbaga to ya naawat na saray apostol iyan regalo nen nikalbo so masanton espiritu nen 33 C.E. (Gawa 2:1-4) Inusar nen apostol Pedro iyan autoridad nen inukom to ray disipulo a si Ananias tan Safira. Mamilagron naamtaan nen Pedro so mauges a pakana ra, tan ipapanengneng na panangukom to ya agnaperdona so kasalanan da.—Gawa 5:1-11.

Satan ya regalon masanton espiritu, singa met ed arum ya regalo ya panagpaabig tan pansasalita na nanduruman lenguahe, et naandi kayari impatey na saray apostol.—1 Corinto 13:8-10. Kanian anggapo so too natan ya walaay autoridad ya mamerdona ed kasalanan na arum.