Onlad karga

Saray Nanlapuan na Halloween—Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Saratan?

Saray Nanlapuan na Halloween—Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Saratan?

Say ebat na Biblia

 Ag-abitla ed Biblia so Halloween. Balet ipapanengneng na saray lapuan na Halloween tan saray modernon kustombre na Halloween ya sayan selebrasyon et base ed saray aliwan tuan bangat nipaakar ed inaatey tan saray agnanengneng ya espiritu, odino saray demonyo.​—Nengnengen so  “History na Halloween tan saray kustombre na satan.”

 Ibabaga na Biblia: “Nepeg ya anggapo ed sikayo so . . . onkonsulta ed saray anyani odino espiritu, odino ontawag ed saray inaatey.” (Deuteronomio 18:10-12, The Jerusalem Bible) Parad arum, say Halloween tan saramay gagawaen ed satan et panliketan labat tan anggapoy uges to, balet aliwan ontan so ibabaga na Biblia. Diad 1 Corinto 10:20, 21, oniay kuan na Biblia: “Agko labay a mikasakey kayod saray dimonyo. Agyo nayariay oninom ed kupay Katawan tan diad kupa da ray dimonyo.”​—Maung a Balita.

 History na Halloween tan saray kustombre na satan

  1.   Samhain: Say Halloween et nayarin nanlapu ed sayan “piesta a sinelebraan na saray Celt masulok lan 2,000 taon so apalabas,” kuan na The World Book Encyclopedia. “Panisiaan na saray Celt a nayarin miulop iray inaatey ed saray mabilay legan na Samhain. Tan sarag na saray mabilay so ombisitad saray inaatey.” Balet malinew so ibabangat na Biblia ya saray inaatey et “anggapoy amta ran balut.” (Ecclesiastes 9:5, Maung a Balita) Kanian agda nayariay mitongtong ed saray mabilay.

  2.   Saray kostyum, kendi, tan “trick or treat” diad Halloween: Unong ed libron Halloween​—An American Holiday, An American History, saray arum a Celt et mansusulong na makapataktakot iran kostyum pian say amta na saramay liber-liber ya espiritu et kaiba da ra tan agda ra diwiten. Saray arum et mangiyaatang na saray kendi diad saray espiritu pian agda ra sakitan. Diad Europe nen Middle Age, aaligen na saray pari ya Katoliko iray kustombre na Halloween tan papaonlaen da ed kaabungan iray membro da ya aka-kostyum tan onkekerew na melag iran regalo. Balet ag-aabuloyan na Biblia ya ilaok ed panagdayew ed Dios iray kustombre na relihyon a nanlapud aliwan tua iran bangat.​—2 Corinto 6:17.

  3.   Saray anyani, bampira, manananem, tan zombie: Abayag lan papanisiaan ya kabiangan iraya ed mauges iran espiritu. (Halloween Trivia) Malinew so ibabaga na Biblia a nepeg tayon labanan iray mauges ya espiritu, imbes ya miliket ed sikara.​—Efeso 6:12.

  4.   Saray kalubasa ed Halloween: Diad Britain nen Middle Age, “saramay oonlad kaabungan et onkekerew na naakan bilang kasalat na pandasal da parad inaatey,” tan wala ray awit dan “silew a gawad binungawan ya lakamas tan say walad dalem a kandila et isisimbolo toy kamarerwan akulong ed purgatoryo.” (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night) Ibabaga na arum a saray silew et uusaren pian paarawien iray mauges ya espiritu. Diad North America nen dekaday 1800, saray lakamas et sinalatan la na kalubasa lapud mas dakel tan mainomay ya bungawan tan ukitan. Saray pananisian nanlapuan na sayan kustombre, singa say imortal a kamarerwa, purgatoryo, tan panagdasal parad inaatey, et aliwan base ed Biblia.​—Ezequiel 18:4.