Onlad karga

Kasin Nagunaw so Mundo?

Kasin Nagunaw so Mundo?

Say ebat na Biblia

 Andi, agbalot nagunaw so mundo, tan agmet napoolan odino nasalatan. Ibabangat na Biblia ya pinalsa na Dios so planetan dalin pian panayaman diad andi-anggaan.

  •   “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”​—Salmo 37:29.

  •   “Inletneg [na Dios so] dalin diad saray pundasyon to; ag-itan nagalaw diad pasen to ya anggad angga.”​—Salmo 104:5.

  •   “Say dalin et mansiansia ya anggad angga.”​—Eclesiastes 1:4.

  •   “Say amorma tan amalsa ed dalin, a malet ton inletneg itan, [et] agto pinalsa ya andiay gagala, noagta ginawa ton panayaman.”​—Isaias 45:18.

Naderal kasi na totoo so dalin?

 Ag-ompayag so Dios ya sigpot ya deralen na totoo so dalin panamegley na polusyon, guerra, o arum nin bengatla. Imbes, ‘deralen to iramay manederal ed dalin.’ (Apocalipsis 11:18) Panon ton gawaen itan?

 Saray gobierno na too, ya agda sarag ya protektaan so dalin, et salatan na Dios na perpekton Panarian diad tawen. (Daniel 2:​44; Mateo 6:​9, 10) Say manuley ed satan a Panarian et say Anak na Dios, si Jesu-Kristo. (Isaias 9:​6, 7) Nen wadiad dalin si Jesus, impanengneng to ya walay pakayari ton kontrolen iray natural a puersa. (Marcos 4:​35-​41) Bilang Ari na Panarian na Dios, uleyan nen Jesus so interon dalin tan sarasarag ton kontrolen iray puersa na satan. Ipawil to so datin kipapasen na dalin ya singa ed hardin na Eden nensaman.​—Mateo 19:28; Lucas 23:43.

Di ba ibabangat na Biblia ya napoolan so dalin?

 Andi. Satan ya lingon ideya et posiblin lapud aliwa so impakatalos na arum ed 2 Pedro 3:7, ya ditan et nabasa: “Say tawen tan say dalin a wala natan et nigana ed apoy.” Nengnengen tayoy duaran importantin punto ya makatulong pian natalosan tayoy labay ya ibaga na satan:

  1.   Uusaren met na Biblia iray salitan “tawen,” “dalin,” tan “apoy” pian tukoyen so arum ya bengatla. Singa bilang, imanoey ibabaga na Genesis 11:1: “[Say] dalin saksakey nensaman so nengneng na salita.” (Say Biblia) Say tutukoyen na “dalin” dia et saray totoo.

  2.   Ipapanengneng na konteksto na 2 Pedro 3:7 no antoy tutukoyen na tawen, dalin, tan apoy ya abitla ditan. Diad bersikulo 5 tan 6 et walay nabasan panangikompara ed Delap diad panaon nen Noe. Aliwan say planeta tayo so aderal ed saman, noagta saray totoo odino “dalin” ya mauges ed pakanengneng na tuan Dios. (Genesis 6:​11) Dineral met na satan so sakey ya klase na “tawen”​—saray totoo ya manuuley. Kanian say aderal et saray mauges ya totoo, aliwan say planeta tayo. Akaliktar si Noe tan say pamilya to ed saman tan nanayam irad dalin kayari na Delap.​—Genesis 8:​15-​18.

 Singa ed agawan Delap, say kadederal odino “apoy” ya abitlad 2 Pedro 3:7 et panganggaen to ray mauges ya totoo, aliwan say planetan Dalin. Impromisa na Dios ya walay “balon tawen tan balon dalin” ya ditan et “manayam so inkatunong.” (2 Pedro 3:​13) Say “balon dalin,” odino maong iran totoo, et uleyan na “balon tawen,” odino balon gobierno​—say Panarian na Dios. Diad uley na satan ya Panarian, say dalin et magmaliw ya marakdakep ya paraiso.​—Apocalipsis 21:​1-4.