Onlad karga

Antoy Ibabangat na Biblia Nipaakar ed Milagron Pansalita na Nanduruman Lenguahe?

Antoy Ibabangat na Biblia Nipaakar ed Milagron Pansalita na Nanduruman Lenguahe?

Say ebat na Biblia

 Say milagron ‘pansalita na nanduruman lenguahe’ odino speaking in tongues et ontutukoy ed abilidad ya inter na Dios ed arum ya inmuunan Kristiano​—say pansalita na nanduruman lenguahe anggano agda itan inaral. (Gawa 10:46) Tan atalosan ira na saramay makasalita ed saratan a lenguahe. (Gawa 2:4-8) Say pansalita na nanduruman lenguahe et sakey ed saray regalo ya inter na Dios ed arum ya Kristiano nen inmunan siglo panamegley na masanton espiritu to.​—Hebreo 2:4; 1 Corinto 12:4, 30.

 Iner tan kapigan ginmapo so milagron pansalita na nanduruman lenguahe?

 Sayan milagro et inmunan agawa diad Jerusalem ed samay kabuasan na piesta na saray Judio ya Pentecostes nen taon 33 C.E. Diad saman et saniiba so manga 120 ya disipulo nen Jesus tan kabekta et “napno ran amin na masanton espiritu tan nansalita ray nanduruman lenguahe.” (Gawa 1:15; 2:1-4) Nantitipon so dakel ya totoo a “nanlalapu rad nanduruman nasyon ed interon mundo,” tan “nadngel dan sasalitaen na saray disipulo so lenguahe ra.”​—Gawa 2:5, 6.

 Antoy gagala na milagron pansalita na nanduruman lenguahe?

  1.   Pian ipanengneng ya susuportaan na Dios iray Kristiano. Nensaman, nanggawa so Dios na saray milagro pian paneknekan ya susuportaan to ray matoor ya lingkor to, singa si Moises. (Exodo 4:1-9, 29-31; Numeros 17:10) Ontan met so gagala na milagron pansalita na nanduruman lenguahe​—paneknek itan ya susuportaan na Dios so Kristianon kongregasyon, ya balobalo ni labat ed saman. Insulat nen apostol Pablo: “Say pansalita na nanduruman lenguahe et aliwan sakey a tanda parad saray mananisia noagta parad saray agmananisia.”​—1 Corinto 14:22.

  2.   Pian sigpot ya makapanpulong iray Kristiano. Oniay imbaga na saramay akarengel ed saray patumbok nen Jesus diad agew na Pentecostes: “Nadngel tayo ran mansasalita na saray lenguahe tayo nipaakar ed makapadinayew iran gawa na Dios.” (Gawa 2:11) Kanian say sakey ya gagala na sayan milagro et pian sarag na saray Kristiano so “sigpot a mantasi” tan nagawaan da imay ingganggan nen Jesus ya “ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok.” (Gawa 10:42; Mateo 28:19) Manga 3,000 ya aka-obserba ed satan a milagro tan akarengel ed impanpulong na saray patumbok nen Jesus so nagmaliw ya disipulo ed saman ya mismon agew.​—Gawa 2:41.

 Kasin tuloytuloy so pangiter na Dios ed abilidad ya mansalita na nanduruman lenguahe?

 Andi. Saray regalo na Dios panamegley na masanton espiritu, kaiba lay milagron pansalita na nanduruman lenguahe, et temporaryo labat. Ibabaga na Biblia: “Anggano wala ray regalo a panagpropesiya, naandi iratan; anggano walay pansasalita na nanduruman lenguahe, mangangga iratan.”—1 Corinto 13:8.

 Kapigan anampot so milagron pansalita na nanduruman lenguahe?

 Saray regalo ya iiter na Dios panamegley na masanton espiritu et inawat na arum ya Kristiano diad arap na saray apostol, maslak et diad pangitapew na saray apostol ed lima ra diad sarayan Kristiano. (Gawa 8:18; 10:44-46) Mapatnag ya saramay akaawat na sarayan regalo et agda itan impasa ed arum. (Gawa 8:5-7, 14-17) Singa onia ay: Say sakey ya opisyal na gobierno et nayarian toy mangiter na driver’s license ed sakey a too, balet satan ya too et anggapoy autoridad ton mangiter na driver’s license ed arum. Mapatnag sirin ya anampot la so milagron pansalita na nanduruman lenguahe nen inatey la ray apostol tan saramay angipasaan da ed satan ya regalo.

 Panon to iramay mamilagro kuno ya makapansalita na nanduruman lenguahe natan?

 Mapatnag ya anampot la so regalon inter na Dios ya pakapansalita na nanduruman lenguahe nen bandad sampot na first century C.E. Anggapo la natan sirin so makapangibaga ya mansasalita iray nanduruman lenguahe lapud pakayari na Dios.

 Panon tayon naamtaan no siopa ray tuan Kristiano?

 Imbaga nen Jesus ya naamtaan na amin no siopa ray disipulo to panamegley na masakripisyon aro da ed sakey tan sakey. (Juan 13:34, 35) Imbangat met nen apostol Pablo ya say aro so permanentin pakabidbiran na saray tuan Kristiano. (1 Corinto 13:1, 8) Imbaga to ya say espiritu na Dios so ontulong pian saray tuan Kristiano et nawalaan na saray kualidad ya tinukoy bilang “say bunga na espiritu,” tan say kualidad ya unonan abitla et say aro.​—Galacia 5:22, 23.